tìm từ bất kỳ, như là sex:

stays here chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?