tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
teh supar guy.
guy1> lmfAO! steban is teh supar.!!11!
guy2> , , ! !
viết bởi steban 04 Tháng một, 2004