tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Extremely gay and uncool.
Team America is sold out?! That's STEEL-WORKER gay...
viết bởi princessblade 17 Tháng một, 2005