tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
steve grieve is cockney slang for leave
''oh shit, i need to steve grieve''
viết bởi Joe Harvey 08 Tháng tư, 2005