tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:
 
1.
1. STFU and study
McKenna, final is coming up in 5 minutes. Stfudy!
viết bởi CHIngon en Hell 16 Tháng năm, 2007

Words related to stfudy

final shut the fuck up shut up stfu study