tìm từ bất kỳ, như là fluffer:

still on the boat chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?