tìm từ bất kỳ, như là yeet:

stink holster chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?