tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
n. a malodorous vagina
Rumor has it that Esteban the handsome Salvadoran went all Katrina on your sister's stink mound.
viết bởi D. Mum 07 Tháng bảy, 2008