tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Smelly acne on the body.
Man, that chick has some major stinknee!
viết bởi Bathsheeba 15 Tháng tư, 2008

Words related to stinknee

buttnee nee stink stinky