tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
If you don't like something, DON'T FREAKING READ IT!!!
This is gross, I think I shall stop reading it...
viết bởi jj 18 Tháng mười một, 2004