tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:
 
1.
a phrase you say when you don't beleive something...
Keisha had a baby?? Stop shitting in my pants son...
viết bởi Tata Nalles 01 Tháng tư, 2007

Words related to stop shitting in my pants

4 real get out of town no joke word wow