tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

stop sweating you chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?