tìm từ bất kỳ, như là yeet:

stop using facebook chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?