tìm từ bất kỳ, như là hipster:

stopped on a dime chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?