tìm từ bất kỳ, như là cunt:

stopping on a dime chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?