tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A fat person that sits at their computer all day.
hey, you such a stormingrage!
viết bởi ohyeah123792 23 Tháng tám, 2013