tìm từ bất kỳ, như là wcw:

str8 up ugly chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?