tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
to get ur ass outta that place fast
Yo man da popos is comin da popos is xomin! Dude finish adt buttadick then lets straight up merk!
viết bởi bittithoe 05 Tháng năm, 2005