tìm từ bất kỳ, như là tinder bombing:

straight-up bama chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?