tìm từ bất kỳ, như là wyd:

straight-up bama chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?