tìm từ bất kỳ, như là ethered:

straw-guh-nawf, stroh- chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?