tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:

street candy chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?