tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
pertaining to OD and thats butterrs/brick
also a slang for dick
that shit was street lamp yo, i put my strret lamp in her
viết bởi felix 21 Tháng tư, 2004