tìm từ bất kỳ, như là dirty sanchez:

street similie chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?