tìm từ bất kỳ, như là cleveland steamer:

street similie chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?