tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:

street language chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?