tìm từ bất kỳ, như là usuratonkachi:

street violence chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?