Top Definition
N. - def. marijuana that is not good, cheaply sold on the streetz.

adj.- def. a way to describe anything that is non legit; an embarrassment

see also street-weedin'

Street-weedin'
V.- def. partaking in any activity that is non legit
N. "That chronic he sold me was straight up street-weed."

Adj. "Did you see La'Sarah in those street-weed jeanz? She ain't foolin' nobody with her flat booty in them imitation jeanz."

V. "Tyrone was street-weedin on the b-ball court. He thinks he got dunkz, but he don't."
#street #weed #legit #chronic #hood
viết bởi Spoon, Bootz, The Net 09 Tháng tám, 2008
5 Words related to street-weed
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×