tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
n. One who has passion for storms

n. slang: one who has odd behavior
syn. dork, nerd, freak, crazy, geek, crazy, dork
You are such a strom ferak!
viết bởi Skylar 21 Tháng mười hai, 2004