tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
(v): Strident stomping; a portmanteau of "strident" and "stomp."
STROMP! stromp! stromp!
viết bởi Joseph Pfender 31 Tháng năm, 2007