tìm từ bất kỳ, như là tribbing:

strong related words: vagina chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?