tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
A mixture of stroking and groping.
"I love stroping your ass," he said to her. "You can strope my ass any time you want," she answered.
viết bởi Rainachka 15 Tháng tám, 2005