tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
cool acronym. stands for "suck the shit out of my ass." Pronounced "ess tee suma."
Hey you fuckbag. You stsooma NOW!!!
viết bởi Saucy Pivbo 18 Tháng chín, 2013