tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

stuck-up hoe chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?