tìm từ bất kỳ, như là smh:

stud. antonyms: gay chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?