tìm từ bất kỳ, như là yeet:

stuff-on-the-wall chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?