tìm từ bất kỳ, như là cunt:

stupid ass ratchet ass bitch chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?