tìm từ bất kỳ, như là hipster:

stupid term used by white douchebags and randy jackson chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?