tìm từ bất kỳ, như là trill:

stupid wack white boy chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?