tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
sneaky, underhanded
The test-taker cheated using a subterfugal method.
viết bởi Lis-El 14 Tháng ba, 2010