tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
suck my dick; fuck you; etc.
Carmen: That dress looks so fugly on u!
Sasha: Suck my unit BiTCH!
viết bởi Camana 24 Tháng tám, 2008

Words related to suck my unit

my suck thunder tropic unit