tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:

suck-up to chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?