tìm từ bất kỳ, như là half chub:

sucks at golf chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?