tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:

sugar daddy 2.0 chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?