tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
comes from suicide and fun.
football games played on motorways etc...
viết bởi aidan vaughn thomas 26 Tháng năm, 2004