tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
South African slang for selfish
Dont be suinag, let me borrow it.
viết bởi Dark-Lamb 05 Tháng năm, 2011