tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Someone whos more then a bitch, but less then a fucker
Mark's a sunabitch
viết bởi Anonymous 18 Tháng tư, 2003