tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A guy gets morning glory, a girl gets sunshine triumph.
Sue: Good morning Bob, I see you have morning glory
Bob: Good morning Sue, I do have morning glory but I bet you got sunshine triumph *winks*
viết bởi zaqwerty 03 Tháng ba, 2010