tìm từ bất kỳ, như là swag:
 
1.
super duper
viết bởi Anonymous 17 Tháng hai, 2003
43 18
 
2.
1. (adj.) Rather good.
2. (adj.) Excellent or superb.
3. (adv.) = 'super-duperly'.
I say Johnny my man that corn was supadupa!
viết bởi anycon 17 Tháng chín, 2005
21 4
 
3.
1. One who tries hard to look like Gary Cooper.
That guy is obviously supa dupa.
viết bởi RIAA Policeman 23 Tháng một, 2004
10 26