tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
super duper
viết bởi Anonymous 17 Tháng hai, 2003
 
2.
1. (adj.) Rather good.
2. (adj.) Excellent or superb.
3. (adv.) = 'super-duperly'.
I say Johnny my man that corn was supadupa!
viết bởi anycon 17 Tháng chín, 2005
 
3.
1. One who tries hard to look like Gary Cooper.
That guy is obviously supa dupa.
viết bởi RIAA Policeman 23 Tháng một, 2004