tìm từ bất kỳ, như là bae:

super colds chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?