tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:
 
1.
Exceedingly cool.
Yay! Warcraft III is superfonky!!!!
viết bởi Grant0 21 Tháng hai, 2004